wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (0) i nieruchomości (12)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa KM 861/20

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021 r.
o godz.: 11:00


ul. E. Plater 10, 05-500 Piastów

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1. sam. osobowy Mercedes-Benz nr rej. WY83833, r.pr. 2004 VIN WDF63970313112496, pojazd uszkodzony 124 000,00 zł 18 000,00 zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomosi od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokosci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75 %sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 215/21

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 1013 (6) kpc w zw art. 953 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomosci podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/05/2022 r. godz. 10.00 w budynku, w którym miesci się Kancelaria Komornicza tj. 05-120 Legionowo ul. C.K. Norwida 2 C odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 53/9, 53/10, 73 o łącznej powierzchni 7,2964 ha. Działka nr 53/9 o pow. 0,9962 ha stanowi grunty orne RV 0,0865 ha i RVI 0,9297 ha. Działka ma kształt pięciokąta zbliżonego do trapezu o długości ok 128 m i szerokości od ok 61 m w części zachodniej do ok 89,50 w cześci wschodniej. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Znaczna część działki jest objęta strefami technicznymi linii energetycznych średniego napięcia. Działka nr 53/10 o pow. 2,2232 ha stanowi nieużytki N 0,0583 ha oraz grunty orne RIVb 0,3449 ha, RV 0,4411 ha i RVI 1,3789 ha. Działka ma korzystny kształt zbliżony do pięciokąta o szerokości ok 125 m i długości ok 180 m. Jest niezbudowana , nieogrodzona i nieuzbrojona. Działka nr 73 o pow. 4,0770 ha stanowi grunty orne RIVb 2,7220 ha, RV 0,5537 ha i RVI 0,8013 ha . Działka ma kształt zbliżony do równoległoboku o długości ok 232 m i szerokości ok 179 m. Działka jest częściowo ogrodzona siatką metalową i nie jest uzbrojona. Działki obcnie użytkowane są rolniczo pod uprawy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe,

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Wierzbica i należy do dłużnika: Magdalena Glinicka
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00018110/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1 979 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 484 775,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 197 970.00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo ul. C.K. Norwida 2 C odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1290/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc w zw. 1066 kpc w celu zniesienia współwłasnosci nieruchomosci podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01/06/2022 r. godz. 15.30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- udziału 2/3 w prawie własności po zmarłym Marku Pawle Galińskim nieruchomości stanowiącej zabudowaną nieruchomość gruntową o nr ewid. 40/6 z obrębu 0015 Legionowo o pow. 500 m.kw. Ww. dzialka gruntu jest zabudowana murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 67,90 m.kw. wybudowanym w 1961 r., do którego jest przebudowany murowany garaż z pomieszczeniem kotłowni o pow. użytkowej 19,43 m.kw. Ponadto, na działce zlokalizowane są dwa murowane jednokondykacyjne budynki gospodarcze o pow. zabudowy 11 m.kw. i 10 m.kw.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo , Grudzie i należy do dłużnika:
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00026049/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 148 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1290/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc w zw. 1066 kpc w celu zniesienia współwłasnosci nieruchomosci podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01/06/2022 r. godz. 15.30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

-udziału 3/5 w prawie własności po zmarłym Marku Pawle Galińskim niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid.710/3 o pow. 1267 m.kw. oraz działkę nr ewid. 711/11 o pow. 1457 m.kw. z obrębu 0009 Łajski o łącznej pow. 2724 m.kw. Ww. działki stanowia dwa wąskie pasy gruntu położone po przeciwległych stronach drogi gruntowej stanowiącej ulicę Krótką. Działka nr 711/1 położona jest bezpośrednio w sąsiedztwie terenów kolejowych a ponadto przez teren tej działki przebiegają dwa napowietrzne linie energetyczne 110 kV.,

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo , Łajski i należy do dłużnika:
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00022651/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 103 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 200,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa kmp 94/01

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02/06/2022 r. godz. 15.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 20/2 i 72/2 o łącznej pow. 1,7751 ha. Działka nr 20/2 o pow. 0,9065 ha ma kształt prostkąta o szerokości ok. 46,6 m i długości ok 194 m. Powyższa działka jest zabudowana murowanym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym o pow. zabudowy 144,00 m.kw i budynkiem gospodarczym murowanym o pow. 34,00 m.kw. Na działce znajdują się dwie szklarnie konstrukcji stalowej i mnożarka. Objekt jest zrujnowany, w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do rozbiórki. Działka nr 72/2 o pow. 0,8686 ha ma kształt zbliżony do wydłużonego prostkąta o średniej szerokości ok. 46,30 i długości ok 186 m. Jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona

Nieruchomość położona jest: 05-110 Jabłonna ul. Kwiatowa , Janówek II i należy do dłużnika: Jacek Mariański
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00012416/9
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1 834 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 376 175,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 183 490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KMp 94/01

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02/06/2022 r. godz. 15.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

-nieruchomości niezabudownej stanowiącej działkę nr 452, obręb 0008 Krubin o pow. 0,5500 ha położonej w północnym rejonie wsi Krubin, w oddaleniu od zabudowy wsi. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi łąki trwałe ŁV 0,4547 ha, ŁVI 0,09653 ha. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta trawą i pojedycznymi samosiewkami

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, Krubin i należy do dłużnika: Jacek Mariański
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00014634/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 25 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 975,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 313/21

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03/06/2022 r. godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 3/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 67 i 134, obręb 0008 Krubin, Działka nr 67 o pow. 0,60 ha , która ma kształt wydłużonego prostokąta o dł. ok 261 m i szerokości ok. 23,5 m. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi następujące użytki: łąki ŁIV trwałe 0,4832 ha , ŁV 0,0245 ha, nieużytki N 0,0220 ha, rowy W 0,0703 ha. Działka nr 134 pow. 0,88 ha ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o dł. ok 378 m i szerokości ok. 23,5 m. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi następujące użytki: łąki trwałe ŁIV 0,5717 ha, ŁV 0,2395 ha, rowy W 0,0688 ha. Powyższe działki są niezbudowane i nieuzbrojone, ich powierzchnia jest umiarkowanie zróżniocowana, porośnięta trawą i pojedynczymi krzewami i drzewami.

Nieruchomość położona jest: 05-135 Wieliszew, Krubin i należy do dłużnika: Stanisława Mróz
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00041240/6
Suma szacowania nieruchomości wynosi 23 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 325,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 310,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 785/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15/06/2022 r. godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własniościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 12-kondygancyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30 m.kw.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Norwida 14/6 i należy do dłużnika: Tomasz Matysiak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00030621/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 214 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 800,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 440,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 716/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 11.40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego położonego na parterze w budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym wybudowanym w 1975 r. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,85 m.kw. Ogólny stan techniczny i standard lokalu określa się jako dobry. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali:3945/436865

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, Aleja 3 Maja 23/2 i należy do dłużnika: Alina Kamińska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00057543/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 246 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 500,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 259/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 12.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 78/15 o pow. 839 m.kw. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 183 m.kw. i pow. użytkowej 147,68 m.kw. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zgłoszony do użytkowania w 2014 r.. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Akacjowa 45A, Jadwisin i należy do dłużnika: Michał Sochacki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00056562/7
Suma szacowania nieruchomości wynosi 628 000,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 471 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 259/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 12.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 78/14 o pow. 377 m.kw. (droga dojazdową o nawierzchni żwirowej do nieruchomości przy niej położonych)

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, Jadwisin i należy do dłużnika: Michał Sochacki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056516/0
Suma szacowania nieruchomości wynosi 2 700,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 025,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KMP 23/17

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

-udziału 3/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym trzykondygnacyjnym. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Układ funkcjonalny jest dobry. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,21 m.kw. Do lokalu przynależy pomieszczenie gosopdarcze w piwnicy. Ogólny stan techniczny i standard lokalu ocenia się jako dobry. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu: 309/10000

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Pułtuska 26/25 i należy do dłużnika: Tomasz Woźniak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00005010/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 265 300,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 975,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 880/19

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 13.40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr. ewid. 7/5 o powierzchni 817 m.kw., w kształcie prostokąta, ogrodzona , zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i garażem wolnostojącym konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 159,50 m.kw. jest budynkiem murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony , z garażem w bryle budynku. Budynek wykończony w bardzo dobrym standardzie, w bardzo stanie technicznym. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock, ul. Żeromskiego 1, i należy do dłużnika: Paweł Skoczeń
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00036899/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 535 000,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 401 250,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 234/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24/06/2022 r. godz. 14.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego składającego się z kuchni, dwóch pokoi i łazienki usytuowanych na parterze budynku oraz z pokoju, przedpokoju i łazienki znajdujących się na piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 110,90 m.kw.. Układ funkcjonalny mieszkania jest średnio korzystny, gdyż składa się ono z dwóch części niepołączonych ze sobą, skomunikowanych korytarzem i schodami. Na parterze przejście do pokoi i łazienki przez kuchnię. Ogólny stan techniczny i standard wykończenia lokalu oceniono jako dobry. Budynek wybudowany w 1936 roku, stan techniczny średni. Udział właściciela lokalu w nieruchomości z której lokal ten został wydzielony wynosi 1/2 części.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Batorego 49, i należy do dłużnika: Konrad Skarżycki
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00001917/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 496 000,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 372 000,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 406/21

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01/07/2022 r. godz. 11.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 67/12 o powierzchni 1410 m.kw. która ma kształt prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 121,00m.kw., budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 101,00m.kw. i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 54,00 m.kw. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa: 152,00 m.kw.. Stan techniczny dobry, standard wykończenia średni. Budynek mieszkalny oznaczony nr porz. 56 nie został udostępniony do oględzin. Jest to obiekt parterowy z użytkowym poddaszem wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa: 84,00 m.kw. Stan techniczny średni, ogólny standard wykończenia przeciętny. Budynek gospodarczy murowany, w złym stanie technicznym,

Nieruchomość położona jest: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 56,56A, Dąbrowa Chotomowska, i należy do dłużnika: Piotr Fronczak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007858/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 396 100,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 075,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 939 610,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 406/21

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01/07/2022 r. godz. 11.20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 67/10o pow. 413 m.kw. Działka ma kształt wąskiego, wydłużonego trapezu o średniej długości około 105m i szerokości około 4m. Nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość położona jest: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 56, Dąbrowa Chotomowska, i należy do dłużnika: Piotr Fronczak
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00042429/2
Suma szacowania nieruchomości wynosi 1959,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 469,25 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 258/20

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01/07/2022 r. godz. 12,00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 4392/526915 położonym na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym 12- kondygnacyjnym. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 43,20 m.kw. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 1,62 m.kw. Ogólny stan techniczny i standard lokalu jest bardzo dobry. W lokalu wykonano nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz wymieniono grzejniki Ogólny stan techniczny i standard wykończenia lokalu oceniono jako dobry. Budynek wybudowany w 1936 roku, stan techniczny średni. Udział właściciela lokalu w nieruchomości z której lokal ten został wydzielony wynosi 1/2 części.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Norwida 13/91 i należy do dłużnika: Cecylia Kowalska
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056133/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 97 900,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 425,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 790,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek