wyszyńska legionowo - licytacje ruchomoci i nieruchomoci

 
 

home » licytacje


licytacje ruchomości (1) i nieruchomości (5)

(22) 784-83-88

 

obwieszczenie o licytacji ruchomości 
sprawa Km 511/19

podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2019 r.
o godz.: 09:00


05-120 legionowo ul. norwida 2c (kancelaria komornicza)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składającej się z:

lp.nazwa ruchomościiloœć (szt.)wartoœć szacunkowacena wywołania
1.Ciągnik samochodowy Renault AE 440 SA .nr rej. WL6274 VIN VF611GTA000131595, rok produkcji 2004 19000,00 zł 6750,00zł
2.Naczepa Ciężarowa Schmitz Cargobull AG SCS 24/L-13.62 .nr rej. WL 4426A, VIN WSM00000003055396, rok produkcji 2007 110 000,00 zł 7500,00zł

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomoœci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z art 867 (1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa GKM 61/19

komornik sądowy przy sądzie rejonowym w legionowie adam wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2019 godz. 14:30 w budynku sądu rejonowego w legionowie mającego siedzibę przy ul. sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 65 o pow. 1,3990 ha, która ma kształt zbliżony do trapezu o dł. ok 473 m i szerokości od ok 57,50 m w części zachodniej do ok. 7,3 m w części wschodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi następujące użytki :łąki trwałe ŁV 0,4289 ha, ŁVI 0,7195 ha, grunty orne RVI 0,1332 ha, grunty pod rowami W-ŁVI 0,1174 ha. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojad do nieruchomość jest możliwy ulicą Wrzosową o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość stanowi teren upraw rolnych i użytków zielonych bez prawa zabudowy, oznaczony na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 10RP,RZ. Działka znajduję się w Strefie Szczególnej Ochorny Ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt,Izabelin i należy Do Dłużnika:Daniel Seroka
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie Iv Wydział Ksiąg Wieczystych Prowadzi Księgę Wieczystą O Numerze kw wa1l/00010141/6
suma oszacowania nieruchomości wynosi 78 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00 .
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


rękojmię można uiścić także na konto komornika:

bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 188/14

komornik sądowy przy sądzie rejonowym w legionowie adam wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2019 godz. 14:45 w budynku sądu rejonowego w legionowie mającego siedzibę przy ul. sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr 550/1 o pow. 0,8710 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkiem biurowym, garażem murowanym oraz piwnicą betonową zagłębioną w ziemi oraz niezabudowaną działkę nr 550/4 o pow. 0,0575 ha stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 550/1. Przez teren nieruchomości przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia G700 ze strefą ochronną obejmującą teren w odległości 25 m od osi gazociągu. Budynek mieszkalny jest murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o pow. zabudowy 289,00 m.kw. i pow. użytkowej 239,90 m.kw. Stan techniczny budynku i standard wykończenia określa się jako dobry. Budynek biurowy jest murowany, parterowy, kryty blachodachówką o pow. zabudowy 63,00 m.kw., wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Piwnica jest betonowa o pow. 35 m.kw.. Garaż jest murowany, kryty blachodachówką, niewykończony o pow. 54 m.kw. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i szambo

nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt, ul. Słoneczna 7L, Stanisławów Pierwszy i należy Do Dłużnika:Mariola Kulesza
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie Iv Wydział Ksiąg Wieczystych Prowadzi Księgę Wieczystą O Numerze kw wa1l/00029911/1
suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 396 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 047 525,00 .
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 670,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


rękojmię można uiścić także na konto komornika:

bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1009/14

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2020 godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 58/4, obręb ewid. Wola Aleksandra. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o dł. ok. 40 m i szer. ok 27 m.. Działka jest ogrodzona i zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle budynku o pow. 180,00 m.kw. Budynek jest mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną (własne szambo o pojemności 10 m3), gazową, centralnego ogrzewania, alarmową i domofonową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 184,00 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry,

Nieruchomość położona jest: ul. Słowiczej 5, Wola Aleksandra, 05-126 Nieporęt i należy do dłużnika:Maciej Sosnowiec
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00040689/8
Suma szacowania nieruchomości wynosi 396 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 375,00 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni Wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1963/18

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2020 godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 95/1, 95/2, 120, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007567/4,
- nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 55, obręb: 0005 Dębinki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007566/7,
- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 88, 89, 90, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00006982/2,
- nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 91, 92, 94/1, obręb: 0018 Marynino, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00006981/5,
Działki nr 88, 89, 90, 91, 92, 94/1, 95/1, 95/2 w obrębie Marynino o łącznej powierzchni 6,3104 ha mają kształt prostokąta o długości około 262m i szerokości około 242 m. Działka nr 55 w obrębie Dębinki o powierzchni 8, 9220 ha ma kształt prostokąta o długości około 310m i szerokości około 288m. Działka nr 55 przylega do działek z obrębu Marynino od strony północnej. Działki te stanowią wyrobisko po kopalni kruszyw naturalnych. Działka nr 120 o pow. 0,5068 ha jest obecnie użytkowana jako prywatna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej do wyrobiska. Ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 353m i szerokości około 14m,
NIERUCHOMOŚCI KW WA1L/00007567/4, KW WA1L/00007566/7, KW WA1L/00006982/2 i KW WA1L/00006981/5 STANOWIĄ FUNKCJONALNĄ CAŁOŚĆ.

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock i należy do dłużnika:Jerzy Wiesław Szczęsny
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00007567/4, WA1L/0007566/7, WA1L/00006982/2,WA1L/00006981/5
Suma szacowania nieruchomości wynosi 593 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 444 750,00 .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości 
sprawa KM 1334/17

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2020 godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymw zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 394,00 m.kw. Jest to obiekt murowany, wolnostojący, , podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty blachodachówką. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 231,97 m.kw. Powierzchnia gospodarcza wynosi 175,80 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Ogólny standard wykończenia budynku określa się jako średni. Występują braki wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Nieruchomość położona jest: 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 84 i należy do dłużnika:Eugeniusz Adamski
dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00001865/1
Suma szacowania nieruchomości wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 366 000,00 .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank zachodni wbk s.a. 7 o. w warszawie nr:


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w sądzie rejonowym w legionowie przy ul.sobieskiego 47 w sekretariacie i wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

copyright ©  komornik s‘dowy przy s‘dzie rejonowym w legionowie adam wujek